Verified Commit 1dbdc455 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Turkish

parent 3ee03b47
......@@ -24,5 +24,6 @@ locale decentraleyes ro locale/ro/
locale decentraleyes ru locale/ru/
locale decentraleyes sr locale/sr/
locale decentraleyes sv locale/sv/
locale decentraleyes tr locale/tr/
locale decentraleyes zh-CN locale/zh-CN/
locale decentraleyes zh-TW locale/zh-TW/
<!ENTITY options.addNotice.title "Yerel olarak getirilen dosyalara yorum ekle">
<!ENTITY options.addNotice.description "Yerel teslimat sinyali vermek için alınan belgelere otomatik olarak bir bildirim ekle.">
<!ENTITY options.blockMissing.title "Eksik kaynaklar için gelen istekleri engelle">
<!ENTITY options.blockMissing.description "İstenilen kaynak yerel olarak mevcut değilse, yakalanan isteği iptal et.">
<!ENTITY options.domainWhitelist.title "Alanları denetimlerden hariç tut">
<!ENTITY options.domainWhitelist.description "Beyaz listeye eklemek için alan adlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.">
<!ENTITY options.amountInjected.title "Yerel olarak eklenen kaynaklar için sayaç">
<!ENTITY options.amountInjected.description "Kurulumdan bu yana yerel İçerik Dağıtım Ağı kaynak eklemelerinin miktarı.">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment