Verified Commit 3ee03b47 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Serbian (Cyrillic)

parent b693ee85
......@@ -22,6 +22,7 @@ locale decentraleyes pt-BR locale/pt-BR/
locale decentraleyes pt-PT locale/pt-PT/
locale decentraleyes ro locale/ro/
locale decentraleyes ru locale/ru/
locale decentraleyes sr locale/sr/
locale decentraleyes sv locale/sv/
locale decentraleyes zh-CN locale/zh-CN/
locale decentraleyes zh-TW locale/zh-TW/
<!ENTITY options.addNotice.title "Додај коментаре на локално добављене датотеке">
<!ENTITY options.addNotice.description "Аутоматски додај напомену на преузете документе да бисте сигнализирали локалну доставу.">
<!ENTITY options.blockMissing.title "Блокирај захтеве ка недостајућим ресурсима">
<!ENTITY options.blockMissing.description "Откажи пресретнути захтев ако потребни ресурс није локално доступан.">
<!ENTITY options.domainWhitelist.title "Прескочи домене приликом провере">
<!ENTITY options.domainWhitelist.description "Унесите домене да их ставите на бели списак. Одвојите више ставки са тачка-запетама (;).">
<!ENTITY options.amountInjected.title "Бројач локално убризганих ресурса">
<!ENTITY options.amountInjected.description "Број локално убризганих ресурса са мрежа за доставу садржаја од дана инсталирања додатка.">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment