Verified Commit 810c9a6a authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Icelandic

parent ad3e2c73
......@@ -12,6 +12,7 @@ locale decentraleyes fi locale/fi/
locale decentraleyes fr locale/fr/
locale decentraleyes he locale/he/
locale decentraleyes id locale/id/
locale decentraleyes is locale/is/
locale decentraleyes it locale/it/
locale decentraleyes ja locale/ja/
locale decentraleyes nl locale/nl/
......
<!ENTITY options.addNotice.title "Bæta athugasemdum við staðværar sóttar skrár">
<!ENTITY options.addNotice.description "Bæta sjálfkrafa athugasemd við sóttar skrár til að gefa til kynna að þær hafi verið afhentar staðvært (á tölvunni sjálfri).">
<!ENTITY options.blockMissing.title "Loka á beiðnir vegna tilfanga sem vantar">
<!ENTITY options.blockMissing.description "Hætta við veiddar beiðnir ef umbeðið tilfang er ekki til staðar á tölvunni.">
<!ENTITY options.domainWhitelist.title "Undanskilja lén frá athugun">
<!ENTITY options.domainWhitelist.description "Settu inn lén til að skrá þau á lista yfir leyfð lén. Aðgreindu færslur með semíkommum (;).">
<!ENTITY options.amountInjected.title "Fjöldi staðvært inspýttra tilfanga">
<!ENTITY options.amountInjected.description "Fjöldi tilfanga frá miðlægum efnisveitum (CDN) sem skipt hefur verið út síðan viðbótin var sett upp.">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment