Verified Commit 87e91ef4 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Czech

parent 022eb6fc
locale decentraleyes ar locale/ar/
locale decentraleyes bg locale/bg/
locale decentraleyes cs locale/cs/
locale decentraleyes da locale/da/
locale decentraleyes de locale/de/
locale decentraleyes en-GB locale/en-GB/
......
<!ENTITY options.addNotice.title "Přidat komentáře k lokálně uloženým souborům">
<!ENTITY options.addNotice.description "Automaticky přidat poznámku k získaným dokumentům a označit je jako lokálně stažené.">
<!ENTITY options.blockMissing.title "Blokovat požadavky na chybějící zdroje">
<!ENTITY options.blockMissing.description "Zrušit požadavky na sledované zdroje, pokud nejsou lokálně dostupné.">
<!ENTITY options.domainWhitelist.title "Nekontrolovat pro domény">
<!ENTITY options.domainWhitelist.description "Zadejte domény pro jejich vynechání z kontroly. Jednotlivé domény oddělujte pomocí středníků (;).">
<!ENTITY options.amountInjected.title "Počítadlo vložených lokálních zdrojů">
<!ENTITY options.amountInjected.description "Počet lokální uložených zdrojů vložených od instalace.">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment