Verified Commit b693ee85 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Romanian

parent 66dc640d
......@@ -20,6 +20,7 @@ locale decentraleyes nl locale/nl/
locale decentraleyes pl locale/pl/
locale decentraleyes pt-BR locale/pt-BR/
locale decentraleyes pt-PT locale/pt-PT/
locale decentraleyes ro locale/ro/
locale decentraleyes ru locale/ru/
locale decentraleyes sv locale/sv/
locale decentraleyes zh-CN locale/zh-CN/
......
<!ENTITY options.addNotice.title "Adăugaţi comentarii la fişierele aduse local">
<!ENTITY options.addNotice.description "Adaugă automat o notificare la începutul documentelor pentru a semnala livrarea locală.">
<!ENTITY options.blockMissing.title "Blochează cererile pentru resursele care lipsesc">
<!ENTITY options.blockMissing.description "Anulează cererile interceptate dacă resursa solicitată nu este disponibilă local.">
<!ENTITY options.domainWhitelist.title "Exclude domeniile următoare de la inspecții">
<!ENTITY options.domainWhitelist.description "Introduceți domeniile dorite în lista albă. Separați intrările multiple între ele prin punct și virgulă (;).">
<!ENTITY options.amountInjected.title "Contor pentru resursele injectate local">
<!ENTITY options.amountInjected.description "Cantitatea de resurse locale injectate de Rețelele care Livrează Conținut din momentul instalării.">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment