Verified Commit f9113326 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Estonian

parent 87e91ef4
......@@ -7,6 +7,7 @@ locale decentraleyes en-GB locale/en-GB/
locale decentraleyes en-US locale/en-US/
locale decentraleyes eo locale/eo/
locale decentraleyes es locale/es/
locale decentraleyes et locale/et/
locale decentraleyes fi locale/fi/
locale decentraleyes fr locale/fr/
locale decentraleyes id locale/id/
......
<!ENTITY options.addNotice.title "Lisa kommentaare kohalikult toodud failidele">
<!ENTITY options.addNotice.description "Automaatselt lisa teade saadud dokumentidele, et märgistada kohalik edastus.">
<!ENTITY options.blockMissing.title "Blokeeri puuduvate ressursside taotlused">
<!ENTITY options.blockMissing.description "Tühista kinnipüütud taotlus, kui vajaminev ressurss ei ole kohalikult saadaval.">
<!ENTITY options.domainWhitelist.title "Välista uuritavaid domeene">
<!ENTITY options.domainWhitelist.description "Sisesta domeenid, et lisada need valgesse nimekirja. Eralda mitu üksust semikoolonitega (;).">
<!ENTITY options.amountInjected.title "Kohalikult sisestatud ressursside loendur">
<!ENTITY options.amountInjected.description "Kohalike sisuedastusvõrkude ressursisisestuste arv alates installimisest.">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment