Commit c910d7b2 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add l10n support for Dutch

parent ff783ccb
settings_label = %s Instellingen
security_label = Beveiliging
standard_label = Standaard
standard_description = Alle %s en website-functionaliteiten zijn ingeschakeld.
safer_label = Veiliger
safer_description = Schakelt website-functionaliteiten uit die vaak gevaarlijk zijn. Hierdoor verliezen bepaalde websites functionaliteit.
safer_list_label = Deze veiligere instelling houdt in dat
safest_label = Veiligst
safest_description = Staat alleen website-functionaliteiten toe die nodig zijn voor simpele, statische, webpagina\'s. De wijzigingen beïnvloeden afbeeldingen, media en scripts.
safest_list_label = Deze veiligste instelling houdt in dat
learn_more_label = Lees Meer
js_on_https_sites_only = JavaScript standaard volledig is uitgeschakeld op niet-HTTPS websites.
js_disabled = JavaScript standaard volledig is uitgeschakeld op alle websites.
limit_typography = Bepaalde lettertypen en wiskundige symbolen zijn uitgeschakeld.
limit_graphics_and_typography = Bepaalde lettertypen, iconen, wiskundige symbolen en afbeeldingen zijn uitgeschakeld.
tap_to_play_media = Audio en video (HTML5 media) tap-to-play zijn.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment