Verified Commit c614851a authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Czech

parent d513668b
{
"extensionDescription": {
"message": "Ochrání vás přes sledováním skrze centralizované doručování obsahu.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Zakázat ochranu na této stránce",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Zapnout ochranu",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Počítadlo vložených lokálních zdrojů",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Počet lokální uložených zdrojů vložených od instalace.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Možnosti",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Zobrazovat počet vložení u ikony",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Zobrazit počet vložených zdrojů u ikony rozšíření.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Blokovat požadavky na chybějící zdroje",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Zrušit požadavky na sledované zdroje, pokud nejsou lokálně dostupné.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Zakázat přednačítání odkazů",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Předejte nepovoleným požadavkům do sítí pro doručování obsahu.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Odstranit metadata z povolených požadavků",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Pro zlepšení soukromí odstraní citlivá data z povolených požadavků na CDN.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Nekontrolovat pro domény",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Zadejte domény pro jejich vynechání z kontroly. Jednotlivé domény oddělujte pomocí středníků (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Rozšířené",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -62,8 +62,8 @@ helpers.languageIsFullySupported = function (language) {
languageSupported = false;
supportedLanguages = [
'ar', 'bg', 'zh', 'da', 'nl', 'en', 'et', 'fi', 'fr', 'de', 'el', 'is',
'id', 'it', 'ja', 'ko', 'pl', 'pt', 'ro', 'ru', 'es', 'sv', 'tr'
'ar', 'bg', 'zh', 'cs', 'da', 'nl', 'en', 'et', 'fi', 'fr', 'de', 'el',
'is', 'id', 'it', 'ja', 'ko', 'pl', 'pt', 'ro', 'ru', 'es', 'sv', 'tr'
];
for (let supportedLanguage of supportedLanguages) {
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment