Verified Commit deed173d authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Estonian

parent 295a545a
{
"extensionDescription":{
"message":"Kaitseb sind \"tasuta\", tsentraliseeritud sisu edastamisest tuleneva jälitamise vastu.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Keela kaitse sellel saidil",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Luba kaitse",
"description":"Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Kohalikult sisestatud ressursside loendur",
"description":"Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Kohalike sisuedastusvõrkude ressursisisestuste arv alates installimisest.",
"description":"Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Valikud",
"description":"Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Kuva sisestuste arvu ikoonil",
"description":"Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Kuva sisestatud ressursside arvu laienduse ikoonil.",
"description":"Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Blokeeri puuduvate ressursside taotlused",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Tühista kinnipüütud taotlus, kui vajaminev ressurss ei ole kohalikult saadaval.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Keela lingi eellaadimine",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Väldi keelatud taotluste väljalekkimist edastusvõrkudele.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Eemalda lubatud taotlustelt metaandmed",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Kustuta tundlikud andmed lubatud sisuedastusvõrkude taotlustest parema privaatsuse saamiseks.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Välista uuritavaid domeene",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Sisesta domeenid, et lisada need valgesse nimekirja. Eralda mitu üksust semikoolonitega (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Edasijõudnuile",
"description":"Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -11,6 +11,7 @@
"da": "da"
"de": "de"
"el": "el"
"et": "et"
"eo": "eo"
"es-ES": "es"
"fi": "fi"
......
......@@ -52,8 +52,8 @@ options._languageIsFullySupported = function (language) {
languageSupported = false;
supportedLanguages = ['ar', 'bg', 'zh-CN', 'zh-TW', 'nl', 'en', 'fi', 'fr',
'de', 'he', 'is', 'id', 'pl', 'pt-PT', 'ro', 'es', 'tr'];
supportedLanguages = ['ar', 'bg', 'zh-CN', 'zh-TW', 'nl', 'en', 'et', 'fi',
'fr', 'de', 'he', 'is', 'id', 'pl', 'pt-PT', 'ro', 'es', 'tr'];
for (let supportedLanguage of supportedLanguages) {
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment