Verified Commit 40a7d3be authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Update existing localizations

parent e6f9c9db
......@@ -48,7 +48,7 @@
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "মেটাডাটা সরাও বৈধ রিকোয়েস্ট থেকে",
"message": "বৈধ রিকোয়েস্ট থেকে মেটাডাটা সরাও",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
......
{
"extensionDescription": {
"message": "Suojaa sinua \"ilmaisten\" keskitettyjen sisällön jakeluverkkojen jäljitykseltä.",
"message": "Suojaa seurannalta \"ilmaisen\", keskitetyn sisällön jakelun välityksellä.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Poista suojaus tältä sivustolta",
"message": "Poista suojaus käytöstä tällä sivustolla",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
......@@ -12,11 +12,11 @@
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Korvatut pyynnöt",
"message": "Paikallisesti korvattua resurssia",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Korvatut sisältöpyynnöt lisäosan asennuksen jälkeen.",
"message": "Paikallisilla resursseilla korvattujen pyyntöjen määrä asennuksen jälkeen.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
......@@ -24,11 +24,11 @@
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Näytä kohteiden määrä kuvakkeessa",
"message": "Näytä tapahtumien määrä kuvakkeessa",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Näyttää turvattujen kohteiden määrän lisäosan kuvakkeessa.",
"message": "Näyttää korvattujen resurssien määrän lisäosan kuvakkeessa.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
......@@ -36,31 +36,31 @@
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Estää pyynnöt jos paikallista sisältöä ei ole saatavilla.",
"message": "Estä kaapattu pyyntö, jos paikallista resurssia ei ole saatavilla.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Estä linkkien esihaku",
"message": "Poista linkkien esihaku käytöstä",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Estä kiellettyjä sisältöpyyntöjä vuotamasta keskitettyihin jakeluverkkoihin.",
"message": "Estä kiellettyjä pyyntöjä vuotamasta jakeluverkkoihin.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Poista metatiedot sallituista sisältöpyynnöistä",
"message": "Poista metatiedot sallituista pyynnöistä",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Poista arkaluontoiset tiedot jakeluverkkojen sisältöpyynnöistä yksityisyyden parantamiseksi.",
"message": "Poista arkaluontoiset tiedot jakeluverkkojen pyynnöistä yksityisyyden parantamiseksi.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Poissulje verkkotunnukset",
"message": "Ohitettavat verkkotunnukset, joita ei käsitellä",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Lisää verkkotunnus jottei sitä korvata. Erota rivit puolipisteellä (;).",
"message": "Lisää verkkotunnukset, joita et halua käsiteltävän. Erota useat verkkotunnukset puolipisteellä (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment