Verified Commit 4b7d237f authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Update existing localizations

parent c7b9bc1f
{
"extensionDescription": {
"message": "Suojaa seurannalta \"ilmaisen\", keskitetyn sisällön jakelun välityksellä.",
"message": "Suojaa sinua \"ilmaisen\", keskitetyn sisällön jakelun välityksellä tapahtuvalta seurannalta.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
......@@ -24,7 +24,7 @@
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Näytä tapahtumien määrä kuvakkeessa",
"message": "Näytä korvausmäärä kuvakkeessa",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
......@@ -36,7 +36,7 @@
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Estä kaapattu pyyntö, jos paikallista resurssia ei ole saatavilla.",
"message": "Peru kaapattu pyyntö, jos tarvittavaa resurssia ei ole saatavilla paikallisesti.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
......@@ -56,11 +56,11 @@
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Ohitettavat verkkotunnukset, joita ei käsitellä",
"message": "Tarkistuksesta poissuljettavat verkkotunnukset",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Lisää verkkotunnukset, joita et halua käsiteltävän. Erota useat verkkotunnukset puolipisteellä (;).",
"message": "Syötä verkkotunnukset, joita ei tarkisteta. Erota useat verkkotunnukset puolipisteillä (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
......
......@@ -16,7 +16,7 @@
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Antal insatta innehållsleveransnätverksresurser sedan installation.",
"message": "Mängden lokala resursinjektioner för innehållsleveransnätverk sedan installationen.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment