Verified Commit c67a7fb3 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Catalan

parent a40e1af2
{
"extensionDescription": {
"message": "Us protegeix contra el seguiment mitjançant un lliurament de contingut \"gratuït\" i centralitzat.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Deshabilitar protecció per aquest lloc",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Habilitar protecció",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Comptador de recursos injectats localment",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Quantitat d'injeccions de recursos locals de xarxes de distribució de continguts des de la instal·lació",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Opcions",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Mostrar la quantitat d'injeccions a la icona",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Mostra el número de recursos injectats a la icona de l'extensió",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Bloqueja peticions per falta de recursos",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Cancel·la les peticions interceptades si el recurs sol·licitat no està disponible localment.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Deshabilitar pre-càrrega d'enllaços",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Prevenir que que les peticions no permeses s'escapin cap a les xarxes de distribució.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Esborrar metadades de peticions permeses",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Esborrar dades sensibles de peticions CDN autorizades para millorar la privacitat.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Excloure dominis de les inspeccions",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Introduir els dominis que seran ignorats. Separar més d'una entrada amb punt i coma (;)",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Avançat",
"description": "Advanced label."
}
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment