Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

Add support for Serbian (Cyrillic)

parent e33f5c85
{
"extensionDescription": {
"message": "Штити вас од праћења преко „бесплатних“, централизованих достава садржаја.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Онемогући заштиту на овом сајту",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Омогући заштиту",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Бројач локално убризганих ресурса",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Број локално убризганих ресурса са мрежа за доставу садржаја од инсталације.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Опције",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Прикажи број убризгавања на иконици",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Прикажи број убризганих ресурса на иконици проширења.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Блокирај захтеве ка недостајућим ресурсима",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Откажи пресретнути захтев ако потребни ресурс није локално доступан.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Откажи преучитавање везе",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Спречи цурење недозвољених захтева ка мрежама за доставу.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Скини мета-податке са дозвољених захтева",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Обриши осетљиве податке са дозвољених CDN захтева зарад веће приватности.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Прескочи домене приликом провере",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Унесите домене да их ставите на бели списак. Више одвојених ставки са тачка-запетама (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Напредно",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment