Verified Commit 73680f2c authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Bokmål Norwegian

parent 32644f53
{
"extensionDescription": {
"message": "Beskytter deg mot sporing gjort av \"gratis\" sentralisert innholdslevering.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Skru av beskyttelse på dette nettstedet",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Skru på beskyttelse",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Teller for lokalt innsmettede ressurser",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Antall lokale ressursinnsmettinger i innholdsleveringsnettverk siden installasjonen.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Innstillinger",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Vis innsmettingstelleren oppå ikonet",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Vis antall innsmettede ressurser oppå utvidelsens ikon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Blokker forespørsler som spør etter manglende ressurser",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Avbryt oppsnappede forespørsler dersom den påkrevde ressursen ikke er lokalt tilgjengelig.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Skru av forhåndsinnlasting av lenker",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Hindre nektede forespørsler fra å lekke ut til leveringsnettverker.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Fjern metadata fra tillatte forespørsler",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Slett sensitive data fra tillatte CDN-forespørsler for ytterligere privatliv.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Ekskluder domener fra inspeksjoner",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Skriv inn domener her for å hviteliste dem. Adskill flere oppføringer med semikoloner (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Avansert",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment