Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

Verified Commit 73680f2c authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Bokmål Norwegian

parent 32644f53
{
"extensionDescription": {
"message": "Beskytter deg mot sporing gjort av \"gratis\" sentralisert innholdslevering.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Skru av beskyttelse på dette nettstedet",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Skru på beskyttelse",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Teller for lokalt innsmettede ressurser",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Antall lokale ressursinnsmettinger i innholdsleveringsnettverk siden installasjonen.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Innstillinger",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Vis innsmettingstelleren oppå ikonet",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Vis antall innsmettede ressurser oppå utvidelsens ikon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Blokker forespørsler som spør etter manglende ressurser",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Avbryt oppsnappede forespørsler dersom den påkrevde ressursen ikke er lokalt tilgjengelig.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Skru av forhåndsinnlasting av lenker",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Hindre nektede forespørsler fra å lekke ut til leveringsnettverker.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Fjern metadata fra tillatte forespørsler",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Slett sensitive data fra tillatte CDN-forespørsler for ytterligere privatliv.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Ekskluder domener fra inspeksjoner",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Skriv inn domener her for å hviteliste dem. Adskill flere oppføringer med semikoloner (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Avansert",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment