Verified Commit 4d7e653a authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Vietnamese

parent 4b7d237f
{
"extensionDescription": {
"message": "Bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi thông qua việc phân phối nội dung \"miễn phí\", tập trung.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Tắt bảo vệ cho trang này",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Bật bảo vệ",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Đếm các tài nguyên cục bộ được chèn vào",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Số lượng tài nguyên cục bộ đã chèn của mạng phân phối nội dung (CDN) kể từ khi cài đặt.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Tùy chỉnh",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Hển thị số lượng chèn trên biểu tượng",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Hiển thị số tài nguyên đã chèn trên biểu tượng của tiện ích.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Chặn yêu cầu cho tài nguyên bị thiếu",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Hủy yêu cầu bị chặn nếu tài nguyên cần tới không có sẵn.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Vô hiệu tìm nạp trước liên kết",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Ngăn chặn các yêu cầu không được phép rò rỉ ra ngoài mạng lưới phân phối.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Loại bỏ siêu dữ liệu (metadata) khỏi các yêu cầu được phép",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi các yêu cầu CDN được phép để cải thiện quyền riêng tư.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Loại trừ tên miền khỏi việc giám sát",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Nhập các miền để đưa vào danh sách trắng. Phân tách các mục nhập bằng dấu chấm phẩy (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Nâng cao",
"description": "Advanced label."
}
}
......@@ -58,7 +58,8 @@ files: [{
"sv-SE" : "sv",
"tl" : "tl",
"tr" : "tr",
"uk" : "uk"
"uk" : "uk",
"vi" : "vi"
}
}
}]
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment