Verified Commit a58e17ef authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Ukrainian

parent c67a7fb3
{
"extensionDescription": {
"message": "Захищає вас від стеження \"безкоштовними\", централізованими мережами розповсюдження ресурсів.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Вимкнути захист на цій сторінці",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Увімкнути захист",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Лічильник ресурсів замінених локальними",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Кількість ресурсів наданих локальною Мережею Розповсюдження Контенту (CDN) з початку встановлення.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Налаштування",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Показувати кількість ін'єкцій на іконці",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Показувати кількість локально наданих ресурсів на іконці розширення.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Блокувати запити для відсутніх ресурсів",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Скасувати перехоплений запит, якщо необхідний ресурс відсутній локально.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Відключити попереднє завантаженя посилань",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Запобігти витік заборонених запитів в мережі розповсюдження.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Видалити метадані з дозволених запитів",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Стерти чутливі дані з запитів до дозволених CDN для кращої приватності.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Вимкнути перевірку для доменів",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Введіть домени для включення в білий список. У якості розділювача використовуйте крапку з комою (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Розширені",
"description": "Advanced label."
}
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment