Verified Commit 0444f702 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Turkish

parent 5a83bbd1
{
"extensionDescription":{
"message":"Sizi, \"ücretsiz\", merkezi, içerik dağıtımı aracılığıyla yapılan takipten korur.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Bu sitede korumayı devre dışı bırak",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Korumayı etkinleştir",
"description":"Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Yerel olarak eklenen kaynaklar için sayaç",
"description":"Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Kurulumdan bu yana yerel İçerik Dağıtım Ağı kaynak eklemelerinin miktarı.",
"description":"Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Seçenekler",
"description":"Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Simgede enjeksiyon sayaçlarını göster",
"description":"Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Enjekte edilen kaynakların sayısını uzantı simgesinde gösterin.",
"description":"Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Eksik kaynaklar için gelen istekleri engelle",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"İstenilen kaynak yerel olarak mevcut değilse, yakalanan isteği iptal et.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Bağlantı önalımını devre dışı bırak",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"İzin verilmeyen isteklerin dağıtım ağlarına sızmasını engelleyin.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Meta verilerini izin verilen isteklerden ayır",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"İzin verilen CDN isteklerine duyarlı verileri gelişmiş gizlilik için silin.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Alanları denetimlerden hariç tut",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Beyaz listeye eklemek için alan adlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Gelişmiş",
"description":"Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment