Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

Verified Commit 0444f702 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Turkish

parent 5a83bbd1
{
"extensionDescription":{
"message":"Sizi, \"ücretsiz\", merkezi, içerik dağıtımı aracılığıyla yapılan takipten korur.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Bu sitede korumayı devre dışı bırak",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Korumayı etkinleştir",
"description":"Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Yerel olarak eklenen kaynaklar için sayaç",
"description":"Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Kurulumdan bu yana yerel İçerik Dağıtım Ağı kaynak eklemelerinin miktarı.",
"description":"Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Seçenekler",
"description":"Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Simgede enjeksiyon sayaçlarını göster",
"description":"Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Enjekte edilen kaynakların sayısını uzantı simgesinde gösterin.",
"description":"Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Eksik kaynaklar için gelen istekleri engelle",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"İstenilen kaynak yerel olarak mevcut değilse, yakalanan isteği iptal et.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Bağlantı önalımını devre dışı bırak",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"İzin verilmeyen isteklerin dağıtım ağlarına sızmasını engelleyin.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Meta verilerini izin verilen isteklerden ayır",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"İzin verilen CDN isteklerine duyarlı verileri gelişmiş gizlilik için silin.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Alanları denetimlerden hariç tut",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Beyaz listeye eklemek için alan adlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Gelişmiş",
"description":"Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment