Commit 498662d5 authored by Pascal Ernster's avatar Pascal Ernster Committed by Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Luxembourgish (#262)

Add support for Luxembourgish
parent 23c343ff
{
"extensionDescription": {
"message": "Schützt virun Tracking duerch \"gratis\" Content Delivery Networks.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Schutz fir dëse Site ausschalten",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Schutz aktivéieren",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Zieler fir lokal injizéierte Ressourcen",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Unzuel vu lokalen Injektiounen vun CDN-Ressourcen säit der Installatioun.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Astellungen",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Unzuel vun Injektiounen op der Ikon uweisen",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "D'Unzuel vun injizéierte Ressourcen op der Decentraleyes-Ikon uweisen.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Eroflueden vu fehlenden Ressourcen blockéieren",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Ofgefaangen Ressourcen-Downloads blockéieren, wann déi ugefuerdert Datei net lokal um System verfügbar ass.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "\"Link Prefetching\" ausschalten",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Verhënnert, dass onerlaabten Ressourcen entgéint den aneren Astellungen trotzdeem ugefuerdert/erofgeluede ginn.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Metadaten aus den erlaabten Downloads erausläschen",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Läscht sensibel Daten aus den erlaabten CDN-Downloads fir den Dateschutz ze verbesseren.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Downloads fir dës Siten ëmmer erlaaben (Whitelist)",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Gitt hei d'Domains un, deenen hir Downloads ëmmer sollen erlaabt ginn. Trennt déi eenzel Domains duerch e Semikolon (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Erweidert",
"description": "Advanced label."
}
}
...@@ -24,6 +24,7 @@ ...@@ -24,6 +24,7 @@
"it": "it" "it": "it"
"ja": "ja" "ja": "ja"
"ko": "ko" "ko": "ko"
"lb": "lb"
"nl": "nl" "nl": "nl"
"pl": "pl" "pl": "pl"
"ro": "ro" "ro": "ro"
......
...@@ -63,7 +63,8 @@ helpers.languageIsFullySupported = function (language) { ...@@ -63,7 +63,8 @@ helpers.languageIsFullySupported = function (language) {
supportedLanguages = [ supportedLanguages = [
'ar', 'bg', 'zh', 'cs', 'da', 'nl', 'en', 'et', 'fi', 'fr', 'de', 'el', 'ar', 'bg', 'zh', 'cs', 'da', 'nl', 'en', 'et', 'fi', 'fr', 'de', 'el',
'is', 'id', 'it', 'ja', 'ko', 'pl', 'pt', 'ro', 'ru', 'es', 'sv', 'tr' 'is', 'id', 'it', 'ja', 'ko', 'lb', 'pl', 'pt', 'ro', 'ru', 'es', 'sv',
'tr'
]; ];
for (let supportedLanguage of supportedLanguages) { for (let supportedLanguage of supportedLanguages) {
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment