Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

Verified Commit 569bbcbd authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Update existing localizations

parent 05be55ff
{
"extensionDescription": {
"message": "Защитава ви от следене чрез свободна, централизирана доставка на съдържание.",
"description": "Extension description."
"extensionDescription":{
"message":"Защитава ви от следене чрез свободна, централизирана доставка на съдържание.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Изключване на защитата за страницата",
"description": "Disable protection title."
"disableProtectionTitle":{
"message":"Изключване на защитата за страницата",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Включване на защита",
"description": "Enable protection title."
"enableProtectionTitle":{
"message":"Включване на защита",
"description":"Enable protection title."
},
"optionsTitle": {
"message": "Настройки",
"description": "Options title."
"amountInjectedTitle":{
"message":"Брояч за местно вмъкнати ресурси",
"description":"Amount injected title."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Блокиране на заявки за липсващи ресурси",
"description": "Block requests for missing resources title."
"amountInjectedDescription":{
"message":"Количество на местни вмъквания на ресурси от началото на инсталацията.",
"description":"Amount injected description."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Отмяна на прехванатата заявка, ако изисквания ресурс не е наличен на местно ниво.",
"description": "Block requests for missing resources description."
"optionsTitle":{
"message":"Настройки",
"description":"Options title."
},
"domainWhitelistTitle": {
"message": "Изключване на домейните от инспекции",
"description": "Domain whitelist title."
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Показване на броя на вмъкванията в иконката",
"description":"Show icon badge title."
},
"domainWhitelistDescription": {
"message": "Въведете домейни, които да се добавят в белия списък. Отделете стойностите с точка и запетая.",
"description": "Domain whitelist description."
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Показване на броя на вмъкнатите ресурси в иконката на разширението.",
"description":"Show icon badge description."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": рояч за местно вмъкнати ресурси",
"description": "Amount injected title."
"blockMissingTitle":{
"message":локиране на заявки за липсващи ресурси",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Количество на местни вмъквания на ресурси от началото на инсталацията.",
"description": "Amount injected description."
"blockMissingDescription":{
"message":"Отмяна на прехванатата заявка, ако изисквания ресурс не е наличен на местно ниво.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Подробности",
"description": "Advanced label."
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Изключване на предварителното извличане на препратки",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Предотвратява изтичането на забранени заявки към мрежи за доставка.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Премахване на метаданните от разрешени заявки",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Изтриване на чувствителни данни от допустимите заявки от МДС за подобряване на неприкосновеността.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Изключване на домейни от проверки",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Въведете домейни, които да се добавят в белия списък. Отделете стойностите с точка и запетая.",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Подробности",
"description":"Advanced label."
}
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription": {
"message": "Beskytter dig imod sporing af \"gratis\", centraliserede indholdsleverandører.",
"description": "Extension description."
"extensionDescription":{
"message":"Beskytter dig imod sporing af \"gratis\", centraliserede indholdsleverandører.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Deaktiver beskyttelse for dette websted",
"description": "Disable protection title."
"disableProtectionTitle":{
"message":"Deaktiver beskyttelse for dette websted",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Aktiver beskyttelse",
"description": "Enable protection title."
"enableProtectionTitle":{
"message":"Aktiver beskyttelse",
"description":"Enable protection title."
},
"optionsTitle": {
"message": "Indstillinger",
"description": "Options title."
"amountInjectedTitle":{
"message":"Optælling af lokalt leverede ressourcer",
"description":"Amount injected title."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Bloker anmodninger om manglende ressourcer",
"description": "Block requests for missing resources title."
"amountInjectedDescription":{
"message":"Antal injektioner af lokale ressourcer siden installation.",
"description":"Amount injected description."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Annullerer en anmodning hvis den forespurgte ressource ikke findes lokalt.",
"description": "Block requests for missing resources description."
"optionsTitle":{
"message":"Indstillinger",
"description":"Options title."
},
"domainWhitelistTitle": {
"message": "Udeluk disse domæner fra inspektion",
"description": "Domain whitelist title."
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Vis antal af injektioner på ikon",
"description":"Show icon badge title."
},
"domainWhitelistDescription": {
"message": "Tilføj domæner der ikke skal opfanges. Separer flere med semikolon (;).",
"description": "Domain whitelist description."
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Viser antallet af injicerede ressourcer på udvidelsens ikon.",
"description":"Show icon badge description."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Optælling af lokalt leverede ressourcer",
"description": "Amount injected title."
"blockMissingTitle":{
"message":"Bloker forespørgsler efter manglende ressourcer",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Antal injektioner af lokale ressourcer siden installation.",
"description": "Amount injected description."
"blockMissingDescription":{
"message":"Annullerer en forespørgsel hvis den forespurgte ressource ikke findes lokalt.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Avanceret",
"description": "Advanced label."
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Deaktiver forhåndshentning af link",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Forhindrer ikke-tilladte forespørgsler i at blive lækket til indholdsleverandør-netværk (CDN).",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Fjern metadata fra tilladte forespørgsler",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Sletter følsomme data fra tilladte CDN-forespørgsler for at mindste eksponeringen.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Udeluk disse domæner fra inspektion",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Tilføj domæner der ikke skal inspiceres. Separer flere med semikolon (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Avanceret",
"description":"Advanced label."
}
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription": {
"message": "Schützt vor Tracking durch \"gratis\", zentralisiertes, Abliefern von Content.",
"description": "Extension description."
"extensionDescription":{
"message":"Schützt vor Tracking durch \"gratis\", zentralisiertes, Abliefern von Content.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Schutz für diese Seite deaktivieren",
"description": "Disable protection title."
"disableProtectionTitle":{
"message":"Schutz für diese Seite deaktivieren",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Schutz aktivieren",
"description": "Enable protection title."
"enableProtectionTitle":{
"message":"Schutz aktivieren",
"description":"Enable protection title."
},
"optionsTitle": {
"message": "Einstellungen",
"description": "Options title."
"amountInjectedTitle":{
"message":"Zähler für lokal injizierte Ressourcen",
"description":"Amount injected title."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Blockiere Anfordern fehlender Inhalte",
"description": "Block requests for missing resources title."
"amountInjectedDescription":{
"message":"Anzahl der lokalen Injektionen von den CDN-Ressourcen seit der Installation.",
"description":"Amount injected description."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Abgefangene Anforderung unterbinden, falls angeforderte Datei nicht lokal verfügbar ist.",
"description": "Block requests for missing resources description."
"optionsTitle":{
"message":"Einstellungen",
"description":"Options title."
},
"domainWhitelistTitle": {
"message": "Domains von Prüfung ausschließen",
"description": "Domain whitelist title."
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Zeige Anzahl der Injektionen am Icon",
"description":"Show icon badge title."
},
"domainWhitelistDescription": {
"message": "Gebe zu ignorierende Domains an. Trenne mehrere Einträge durch Semikolons (;).",
"description": "Domain whitelist description."
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Zeige die Anzahl der injizierten Ressourcen im Erweiterungs-Icon.",
"description":"Show icon badge description."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Zähler für lokal injizierte Ressourcen",
"description": "Amount injected title."
"blockMissingTitle":{
"message":"Blockiere Anfordern fehlender Inhalte",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Anzahl der lokalen Injektionen von den CDN-Ressourcen seit der Installation.",
"description": "Amount injected description."
"blockMissingDescription":{
"message":"Abgefangene Anforderung unterbinden, falls angeforderte Datei nicht lokal verfügbar ist.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Erweitert",
"description": "Advanced label."
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Deaktiviere link prefetching",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Verhindere, dass unerlaubte Anfragen an die CDNs durchsickern.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Entferne Metadaten von erlaubten Anfragen",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Lösche sensible Daten aus erlaubten CDN-Anfragen zur Verbesserung des Datenschutzes.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Domains von Prüfung ausschließen",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Gebe zu ignorierende Domains an. Trenne mehrere Einträge durch Semikolons (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Erweitert",
"description":"Advanced label."
}
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription": {
"message": "Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω \"δωρεάν\" διανομής περιεχόμενου.",
"description": "Extension description."
"extensionDescription":{
"message":"Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω \"δωρεάν\" διανομής περιεχόμενου.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Απενεργοποίηση προστασίας για αυτή τη σελίδα",
"description": "Disable protection title."
"disableProtectionTitle":{
"message":"Απενεργοποίηση προστασίας για αυτή τη σελίδα",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Ενεργοποίηση προστασίας",
"description": "Enable protection title."
"enableProtectionTitle":{
"message":"Ενεργοποίηση προστασίας",
"description":"Enable protection title."
},
"optionsTitle": {
"message": "Επιλογές",
"description": "Options title."
"amountInjectedTitle":{
"message":"Μετρητής εμβόλιμων τοπικών πόρων",
"description":"Amount injected title."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Μπλοκ αιτήσεων για ανύπαρκτους πόρους",
"description": "Block requests for missing resources title."
"amountInjectedDescription":{
"message":"Ποσοστό εμβόλιμων τοπικών πόρων Δικτύων Παροχής Περιεχομένου από την στιγμή της εγκατάστασης.",
"description":"Amount injected description."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Ακύρωση απομακρυσμένης αίτησης, αν ο απαιτούμενος πόρος δεν είναι τοπικά διαθέσιμος.",
"description": "Block requests for missing resources description."
"optionsTitle":{
"message":"Επιλογές",
"description":"Options title."
},
"domainWhitelistTitle": {
"message": "Εξαίρεση διευθύνσεων από επιθεωρήσεις",
"description": "Domain whitelist title."
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Display injection counts on icon",
"description":"Show icon badge title."
},
"domainWhitelistDescription": {
"message": "Εισαγωγή διευθύνσεων στις επιτρεπόμενες. Διαχωρίστε πολλαπλές καταχωρήσεις με ερωτηματικά (;).",
"description": "Domain whitelist description."
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Show the number of injected resources on the extension icon.",
"description":"Show icon badge description."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": ετρητής εμβόλιμων τοπικών πόρων",
"description": "Amount injected title."
"blockMissingTitle":{
"message":πλοκ αιτήσεων για ανύπαρκτους πόρους",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Ποσοστό εμβόλιμων τοπικών πόρων Δικτύων Παροχής Περιεχομένου από την στιγμή της εγκατάστασης.",
"description": "Amount injected description."
"blockMissingDescription":{
"message":"Ακύρωση απομακρυσμένης αίτησης, αν ο απαιτούμενος πόρος δεν είναι τοπικά διαθέσιμος.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Για προχωρημένους",
"description": "Advanced label."
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Disable link prefetching",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Prevent disallowed requests from leaking out to delivery networks.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Strip metadata from allowed requests",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Erase sensitive data from allowed CDN requests for improved privacy.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Εξαίρεση διευθύνσεων από επιθεωρήσεις",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Εισαγωγή διευθύνσεων στις επιτρεπόμενες. Διαχωρίστε πολλαπλές καταχωρήσεις με ερωτηματικά (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Για προχωρημένους",
"description":"Advanced label."
}
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription": {
"message": "Protects you against tracking through \"free\", centralised, content delivery.",
"description": "Extension description."
"extensionDescription":{
"message":"Protects you against tracking through \"free\", centralised, content delivery.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Disable protection for this site",
"description": "Disable protection title."
"disableProtectionTitle":{
"message":"Disable protection for this site",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Enable protection",
"description": "Enable protection title."
"enableProtectionTitle":{
"message":"Enable protection",
"description":"Enable protection title."
},
"optionsTitle": {
"message": "Options",
"description": "Options title."
"amountInjectedTitle":{
"message":"Counter for locally injected resources",
"description":"Amount injected title."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Block requests for missing resources",
"description": "Block requests for missing resources title."
"amountInjectedDescription":{
"message":"Amount of local Content Delivery Network resource injections since installation.",
"description":"Amount injected description."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Cancel intercepted request if the required resource is not locally available.",
"description": "Block requests for missing resources description."
"optionsTitle":{
"message":"Options",
"description":"Options title."
},
"domainWhitelistTitle": {
"message": "Exclude domains from inspections",
"description": "Domain whitelist title."
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Display injection counts on icon",
"description":"Show icon badge title."
},
"domainWhitelistDescription": {
"message": "Enter domains to whitelist them. Separate multiple entries with semi-colons (;).",
"description": "Domain whitelist description."
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Show the number of injected resources on the extension icon.",
"description":"Show icon badge description."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Counter for locally injected resources",
"description": "Amount injected title."
"blockMissingTitle":{
"message":"Block requests for missing resources",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Amount of local Content Delivery Network resource injections since installation.",
"description": "Amount injected description."
"blockMissingDescription":{
"message":"Cancel intercepted request if the required resource is not locally available.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"advancedLabel": {
"message": "Advanced",
"description": "Advanced label."
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Disable link prefetching",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Prevent disallowed requests from leaking out to delivery networks.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Strip metadata from allowed requests",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Erase sensitive data from allowed CDN-requests for improved privacy.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Exclude domains from inspections",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Enter domains to whitelist them. Separate multiple entries with semi-colons (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Advanced",
"description":"Advanced label."
}
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription": {
"message": "Protects you against tracking through \"free\", centralized, content delivery.",
"description": "Extension description."
"extensionDescription":{
"message":"Protects you against tracking through \"free\", centralized, content delivery.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Disable protection for this site",
"description": "Disable protection title."
"disableProtectionTitle":{
"message":"Disable protection for this site",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Enable protection",
"description": "Enable protection title."
"enableProtectionTitle":{
"message":"Enable protection",
"description":"Enable protection title."
},
"optionsTitle": {
"message": "Options",
"description": "Options title."
"amountInjectedTitle":{
"message":"Counter for locally injected resources",
"description":"Amount injected title."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Block requests for missing resources",
"description": "Block requests for missing resources title."
"amountInjectedDescription":{
"message":"Amount of local Content Delivery Network resource injections since installation.",
"description":"Amount injected description."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Cancel intercepted request if the required resource is not locally available.",
"description": "Block requests for missing resources description."
"optionsTitle":{
"message":"Options",
"description":"Options title."
},
"domainWhitelistTitle": {
"message": "Exclude domains from inspections",
"description": "Domain whitelist title."
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Display injection counts on icon",
"description":"Show icon badge title."
},
"domainWhitelistDescription": {
"message": "Enter domains to whitelist them. Separate multiple entries with semi-colons (;).",
"description": "Domain whitelist description."
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Show the number of injected resources on the extension icon.",
"description":"Show icon badge description."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Counter for locally injected resources",
"description": "Amount injected title."
"blockMissingTitle":{
"message":"Block requests for missing resources",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Amount of local Content Delivery Network resource injections since installation.",
"description": "Amount injected description."
"blockMissingDescription":{
"message":"Cancel intercepted request if the required resource is not locally available.",