Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

Verified Commit 62bd811b authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Update existing localizations

parent c9c2d4dd
......@@ -44,15 +44,15 @@
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Prevent disallowed requests from leaking out to delivery networks.",
"message": "配信ネットワークに許可されていないリクエストの漏れから予防する。",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Strip metadata from allowed requests",
"message": "許可されていたるリクエストからメタデータを取り除く",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Erase sensitive data from allowed CDN requests for improved privacy.",
"message": "プライバシー向上のために許可されたCDNリクエストから機密データを消去する。",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
......
{
"extensionDescription":{
"message":"Beschermt tegen tracking via het \"gratis\", gecentraliseerd, verzorgen van content.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Beschermt tegen tracking via het \"gratis\", gecentraliseerd, verzorgen van content.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Bescherming voor deze website uitschakelen",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Bescherming voor deze website uitschakelen",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Bescherming inschakelen",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Bescherming inschakelen",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Teller voor lokaal geïnjecteerde bestanden",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Teller voor lokaal geïnjecteerde bestanden",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Aantal lokale Content Delivery Network-bestandsinjecties sinds installatie.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Aantal lokale Content Delivery Network-bestandsinjecties sinds installatie.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Opties",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Opties",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Getelde injecties op icoon weergeven",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Getelde injecties op icoon weergeven",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Toon het aantal geïnjecteerde bestanden op het extensie-icoon.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Toon het aantal geïnjecteerde bestanden op het extensie-icoon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Verzoeken voor ontbrekende items blokkeren",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Verzoeken voor ontbrekende items blokkeren",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Annuleer een onderschept verzoek wanneer het bestand niet lokaal beschikbaar is.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Annuleer een onderschept verzoek wanneer het bestand niet lokaal beschikbaar is.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Link prefetching uitschakelen",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Link prefetching uitschakelen",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Voorkom dat geweigerde verzoeken naar afleveringsnetwerken uitlekken.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Voorkom dat geweigerde verzoeken naar afleveringsnetwerken uitlekken.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Metadata uit toegestane verzoeken verwijderen",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Metadata uit toegestane verzoeken verwijderen",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Wis gevoelige gegevens uit toegestane CDN-verzoeken voor verbeterde privacy.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Wis gevoelige gegevens uit toegestane CDN-verzoeken voor verbeterde privacy.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Sluit domeinen uit van inspecties",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Sluit domeinen uit van inspecties",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Voer de te negeren domeinen in. Scheid de waarden met puntkomma's (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Voer de te negeren domeinen in. Scheid de waarden met puntkomma's (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Geavanceerd",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Geavanceerd",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription":{
"message":"保護您不受「免費」、中心化的內容傳遞網路(CDN)的追蹤。",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "保護您不受「免費」、中心化的內容傳遞網路(CDN)的追蹤。",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"為此網站停用保護",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "為此網站停用保護",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"啟用保護",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "啟用保護",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"由本機提供的資源計數器",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "由本機提供的資源計數器",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"安裝以來,由本機檔案所取代的 CDN 資源數量。",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "安裝以來,由本機檔案所取代的 CDN 資源數量。",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"選項",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "選項",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"在圖示上顯示被取代的資源數量",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "在圖示上顯示被取代的資源數量",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"在擴充套件圖示上,顯示被取代的資源數量。",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "在擴充套件圖示上,顯示被取代的資源數量。",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"封鎖缺少資源時的連線請求",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "封鎖缺少資源時的連線請求",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"若本機沒有所請求的資源,就取消該請求。",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "若本機沒有所請求的資源,就取消該請求。",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"停用連結預讀功能",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "停用連結預讀功能",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"防止發出不被允許的請求到 CDN 網路。",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "防止發出不被允許的請求到 CDN 網路。",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"移除放行請求當中的後設資料",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "移除放行請求當中的後設資料",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"清除放行的 CDN 請求當中的敏感資料,以保護隱私權。",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "清除放行的 CDN 請求當中的敏感資料,以保護隱私權。",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"要排除檢查的網域",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "要排除檢查的網域",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"輸入網域即可將其加入白名單。使用分號(;)分隔多個網域。",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "輸入網域即可將其加入白名單。使用分號(;)分隔多個網域。",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"進階",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "進階",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -62,8 +62,8 @@ helpers.languageIsFullySupported = function (language) {
languageSupported = false;
supportedLanguages = [
'ar', 'bg', 'zh-CN', 'zh-TW', 'da', 'nl', 'en', 'et', 'fi', 'fr', 'de',
'el', 'is', 'id', 'pl', 'pt-PT', 'ro', 'ru', 'es', 'sv', 'tr'
'ar', 'bg', 'zh', 'da', 'nl', 'en', 'et', 'fi', 'fr', 'de', 'el',
'is', 'id', 'ja', 'pl', 'pt', 'ro', 'ru', 'es', 'sv', 'tr'
];
for (let supportedLanguage of supportedLanguages) {
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment