Verified Commit d25375f8 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Albanian

parent 62563c27
{
"extensionDescription": {
"message": "Ju mbron ju ndaj gjurmimet nëpërmjet dërguesve të përmbajtjeve \"Falas\" të çentralizuara.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle": {
"message": "Ndalo mbrojtjen për këtë faqe",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle": {
"message": "Mundëso mbrojtjen",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Numëruesi për burimet e injektuara lokalisht",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Sasia e burimeve te injektuara lokalisht që prej instalimit.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Mundësitë",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Shfaq numrin e injektimeve tek ikona",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Shfaq numrin e burimeve te injektuara tek ikona shtojcë.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Blloko kërkesat për burimet e munguara",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Anullo kërkesat e kapura nësë burimi i kërkuar nuk gjendet lokalisht.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Ndalo parapërgatitjen e faqes",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Parandalo kërkesat e pa lejuara të rrjedhin të dhëna tek rrjetet dërguese.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Hiq etiketat nga kërkesat e lejuara",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Për një privatësi më të mirë, fshi të dhënat sensitive nga kërkesat e CDN të lejuara.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Përjashto domain -et nga kontrollet",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Vendos domain -et që do të lejosh. Ndaji ato me pikëpresje (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
"message": "I përparuar",
"description": "Advanced label."
}
}
......@@ -115,9 +115,10 @@ helpers.languageIsFullySupported = function (language) {
languageSupported = false;
supportedLanguages = [
'ar', 'bn', 'bg', 'zh', 'hr', 'cs', 'da', 'nl', 'en', 'eo',
'et', 'fi', 'fr', 'de', 'el', 'he', 'hu', 'is', 'id', 'it',
'ja', 'ko', 'nb', 'pl', 'pt', 'ro', 'ru', 'es', 'sv', 'tr'
'ar', 'bg', 'bn', 'cs', 'da', 'de', 'el', 'en',
'eo', 'es', 'et', 'fi', 'fr', 'he', 'hr', 'hu',
'id', 'is', 'it', 'ja', 'ko', 'nb', 'nl', 'pl',
'pt', 'ro', 'ru', 'sq', 'sv', 'tr', 'zh'
];
for (let supportedLanguage of supportedLanguages) {
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment