Verified Commit 69514bc2 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Romanian

parent 0444f702
{
"extensionDescription":{
"message":"Te protejează împotriva urmăririi prin livrare \"gratuită\" de conținut centralizat.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Dezactivează protecția pentru acest site",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Activează protecția",
"description":"Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Contor pentru resursele injectate local",
"description":"Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Cantitatea de resurse locale injectate de Rețelele care Livrează Conținut din momentul instalării.",
"description":"Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Opțiuni",
"description":"Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Afișează numărul de dependențe înlocuite pe iconiță",
"description":"Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Afișează numărul de resurse înlocuite pe iconița extensiei.",
"description":"Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Blochează cererile pentru resursele care lipsesc",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Anulează cererile interceptate dacă resursa solicitată nu este disponibilă local.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Dezactivează pre-încărcarea de linkuri",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Previne scurgerea request-uri nepermise către rețele de livrare.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Scoate metadatele din requesturi permise",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Șterge date sensibile din requesturi permise pentru îmbunătățirea confidențialității.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Exclude domeniile următoare de la inspecții",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Introduceți domeniile dorite în lista albă. Separați intrările multiple între ele prin punct și virgulă (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Avansat",
"description":"Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment