Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

Verified Commit 69514bc2 authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Add support for Romanian

parent 0444f702
{
"extensionDescription":{
"message":"Te protejează împotriva urmăririi prin livrare \"gratuită\" de conținut centralizat.",
"description":"Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Dezactivează protecția pentru acest site",
"description":"Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Activează protecția",
"description":"Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Contor pentru resursele injectate local",
"description":"Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Cantitatea de resurse locale injectate de Rețelele care Livrează Conținut din momentul instalării.",
"description":"Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Opțiuni",
"description":"Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Afișează numărul de dependențe înlocuite pe iconiță",
"description":"Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Afișează numărul de resurse înlocuite pe iconița extensiei.",
"description":"Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Blochează cererile pentru resursele care lipsesc",
"description":"Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Anulează cererile interceptate dacă resursa solicitată nu este disponibilă local.",
"description":"Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Dezactivează pre-încărcarea de linkuri",
"description":"Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Previne scurgerea request-uri nepermise către rețele de livrare.",
"description":"Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Scoate metadatele din requesturi permise",
"description":"Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Șterge date sensibile din requesturi permise pentru îmbunătățirea confidențialității.",
"description":"Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Exclude domeniile următoare de la inspecții",
"description":"Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Introduceți domeniile dorite în lista albă. Separați intrările multiple între ele prin punct și virgulă (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Avansat",
"description":"Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment